Vilkår for kjøp av meieriprodukter til industribetingelser

 

Det fremkommer i TINE Industri sine salgsbetingelser og årlige prisbrev vilkår for produktanvendelse og videresalg av våre industriprodukter.
Landbruksdirektoratet definerer Industrimarkedet som salg av melkeprodukter til foredlingsindustri (1).

 

Det er to krav for å falle inn under denne definisjonen. Begge kravene må oppfylles for å handle på industrikundenummer i TINE:

1. Melkeproduktene må brukes til framstilling av annen videreforedlet vare

og

2. Den videreforedlede varen må videreselges til andre kundegrupper.
• Kundene det videreselges til kan være andre aktører i Industrimarkedet, eller det Landbruksdirektoratet definerer som Dagligvaremarkedet(2).

 

Oppfyller man ikke begge disse betingelsene, oppfyller man ikke kravene til industribetingelser.
Er du usikker på om din bedrift oppfyller kravene ta kontakt med industri@tine.no

 

Prisutjevningsordningen for melk gjelder for alle meieriaktørene i Norge.

Ved tvil avgjør Landbruksdirektoratet hva som er videreforedling og hva som er videresalg til annen aktør. Dette fremgår av veileder utgitt 18. juni 2021 og av svar på direkte spørsmål. Avgjørelsene gjelder uavhengig av hvilken meieriaktør det er ønskelig å kjøpe meieriprodukter fra.

 

For mer informasjon om prisutjevningsordningen se Landbruksdirektoratet sine nettsider. Veileder for prisutjevningsordningen for melk.


(1) Både innenlands og utenlands salg 

(2) Dagligvaremarkedet defineres av Landbruksdirektoratet som et marked for innenlands og utenlands salg av melkeprodukter til følgende kundegrupper: detaljister, grossister, storhusholdningskunder, skoler, institusjoner o.l.  

Om PU-ordningen

Prisutjevningsordningen (PU) er et politisk virkemiddel for å nå landbrukspolitiske inntektsmål for norske melkeprodusenter. PU forvaltes av Landbruksdirektoratet, som er et direktorat underlagt Landbruks- og matdepartementet.
PU innebærer at meieriaktørene, pålegges en avgift eller mottar et tilskudd på sin produksjon. Avgiften eller tilskuddet bestemmes av hva som skal produseres og hvilket marked produktet skal selges i, eventuelt videreforedles i.
PU skiller mellom to markeder: dagligvare og industri. I industrimarkedet brukes det kun tilskudd og tilskuddene er høyere enn i dagligvaremarkedet. Derfor vil en Industrikunde få en lavere pris på f.eks. osten de kjøper fra TINE eller annen leverandør, enn de ville fått om de var en storhusholdningskunde hvor dagligvaresatsen gjelder.
Benytt riktig kundenummer ved rapportering
For å få rett rapportering i PU er det viktig at rett kundenummer benyttes. For å få rett rapportering i PU har derfor alle kunder som trenger det, to kundenumre. Kunden selv må påse at det bestilles på rett kundenummer.
For å overføre eksisterende kundenummer til TINE OoH (servering) eventuelt etablere et ekstra kundenummer i henhold til disse retningslinjene, ta kontakt med kunderegister@tine.no

Laster ...